عبدالله مومنی٬ زندانی سیاسی سابق٬ در یک رشته توییت در نقد عملکرد اصلاح‌طلبان در انتخابات و تکرار روش‌های قبیله‌ای ⁩نوشت:

پس از دوم خرداد اساس سیاست‌ اصلاح‌طلبانه مخالفت سرسختانه با موانع انتخاب آزادانه، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بود اما اکنون ⁧اصلاح طلب‌ان⁩ مبدع اسحاق۱۴۰۰، با حذف پیش از موعد ⁧#تاجزاده⁩ مدل خودمانی ⁧نظارت استصوابی⁩ را ارائه کرده‌اند. ‏

این قبیله‌ی محافظه‌کار که رخت ⁧اصلاح طلبی⁩ به تن کرده‌اند،باترجیح خود برمنافع ملی با تشکیل یک جبهه‌ شبه دموکراتیک،وابستگان قبیله‌ای راتحت لوای چهره ملی برکشیدند ودر اولین کنش انتخاباتی‌ بازیرپاگذاشتن اصول ادعایی خود وباتکرار زدوبندهای پیشین،خرگوشی جدیداز کلاه‌شان بیرون آورند! ‏