پاسخ به یک سوال : آیا تئورى رویایى بودن قرآن از دید شما، حرمت قرآن را در میان عوام نمیشکند؟

بازگشت به صفحه اول