زیتون– انتشار خبر توافق ایران و ترکیه برای ثبت مشترک مثنوی مولوی، اعتراضاتی را نسبت به این موضوع برانگیخت؛ خصوصا آنکه پیشتر ادعاهای ترکیه در مورد این شاعر ایرانی حساسیت هایی را بر انگیخته بود.  سیدرضا صالحی امیری، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ثبت مشترک مثنوی مولوی را یکی از نقاط مشترک فرهنگی ایران و ترکیه دانسته بود.
فرهاد نظری، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی در این رابطه گفت که «مثنوى معنوی» مولانا مهم‌ترین اثر عرفانى به زبان فارسى است و به همین اعتبار قرار است ثبت جهانى شود.
او هر نوع انتقاد، اعتراض و بروز حساسیت در این زمینه را ارزشمند دانست و تاکید کرد:« ثبت مثنوى با مشارکت ترکیه به هیچ وجه به معنى تأیید ادعاى ترکیه مبنی بر ترک بودن مولوى نیست.»
وی مطرح شدن این انتقادات را به این دلیل دانست که شاید دست‌اندرکاران این بحث، حافظه جهانى را به جامعه و اهالى رسانه درست نشناسانده‌اند و توضیح داد:« ثبت مثنوى با مشارکت ترکیه به معناى دلالت بر تُرک بودن مولانا نیست. قضیه بسیار ساده است. ما کتاب مثنوى را پیشنهاد کرده‌ایم و چون کهن‌ترین و کامل‌ترین نسخه مثنوى در قونیه است، با ترکیه مشارکت کردیم. در واقع فقط به دلیل آن‌که نسخه‌ى مهمى از مثنوى در این کشور قرار دارد.»
مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی ادامه داد:« حتی اگر این نسخه در آکسفورد بود، ایران برای ثبت آن به صورت مشترک با انگلستان وارد مذاکره می‌شد.»
نظری در ادامه با اشاره به ثبت «کلیات سعدی» و «مسالک‌الممالک» در سال گذشته در حافظه جهانى یونسکو توضیح داد:« مسالک‌الممالک که توسط «ابواسحاق ابراهیم اصطخرى» اهل استان فارس در حوزه‌ى جغرافیاى تاریخى نوشته شده و نسخه‌ى کهنى از آن در آلمان نگهدارى می‌شود، با کشور آلمان به صورت مشترک به ثبت رسید، در این شرایط آیا باید این‌طور تعبیر شود که ثبت مشترک «مسالک‌الممالک» با آلمان به منزله آلمانى قلمداد کردن اصطخرى است؟»
وی اضافه کرد:« بنابراین در این شرایط برای ثبت مثنوی معنوی به مشترک با ترکیه باید گفت که فقط به اعتبار وجود یک نسخه کهن و کاملى از کتاب مثنوى در ترکیه به سراغ این کشور رفتیم و این اقدام به هیچ وجه تأیید کننده هیچ‌نوع ادعایى در خصوص ملیت مولانا نیست.»
به گفته‌ نظری، در پرونده‌ی این اثر که به یونسکو ارسال شده، تاکید شده است «مهم‌ترین اثر عرفانى در زبان فارسى است» و قرار است آن با همین معیار ثبت شود.

بازگشت به صفحه اول