دادخواهی برای جنایت هولناک اعدام‌های ۶۷ و مغاک گروه‌گرایی سیاسی

چه‌کسانی از اعدام‌های ۶۷ اطلاع داشتند؟

میرحسین موسوی اطلاعی از اعدام‌های سال ۶۷ نداشت