با همسرم قرار گذاشتیم که نخواهیم و نداشته باشیم و همیشه در سیر و سفر باشیم. مادرم می‌گفت “دختر من یک کولی تمام‌عیار است” و من که یک بی‌قرار ابدی هستم هر نوع استقراری را داروی مرگ می‌دانم.

زهرا رهنورد

*به بهانه ۲۸ مرداد: ۷۵سالگیِ زهرا رهنورد

#خط_سوم

بازگشت به صفحه اول