زیتون– یازده سال پیش چنین روزی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم به خیابان آمدند تا سکوتشان بلندترین فریاد باشد.

بیش از سه میلیون نفر در تهران٬ به گفته محمدباقر قالیباف٬ شهردار وقت٬ از میدان فردوسی تا میدان آزادی؛ هنوز روز به شامگاه نرسیده بود که دیگر امکان راه رفتن هم نبود٬ ایستادند در کنار هم٬ در سکوت٬ تا شاید گوش شنوایی پیدا کنند.

آن ۲۵ خرداد برتارک کثیری از اعتراضات مشابه در کشورها و زمان‌های دیگر می‌درخشد؛ روزی که ایرانیان رواداری را در مقایسه با اعتراضات بهار عربی و… تا همین اعتراضات اخیر به نژاد پرستی٬ به بهترین وجهی به تصویر کشیدند.

یازده سال از آن روز می‌گذرد٬ طی این سال‌ها ۲۵ خردادهایی بهتر و یا بدتر داشته‌ایم٬ اما برای مردمی که امکان بزرگداشت رسمی آن را ندارد٬ فضای مجازی عرصه «یادآوری» است.

نام ۲۵ خرداد با نام رهبران جنبش سبز گره خورده است. مهدی کروبی٬ زهرا رهنورد و میرحسین موسوی. روزی برای تکریم و بزرگداشت آن‌هایی که ایستادند پشت خواست مردم٬ پای حق.

و مایی که هنوز عزادار «قشنگ‌ترین گل‌هایی» هستیم که پای آزادی این خاک داده‌ایم.

بازگشت به صفحه اول