این سخنان از سوی معاون وزیر بهداشت که خود نیز مبتلا به کرونا شد٬ تکذیب شد.