مجموعه سخنرانی
دانشگاه هامبولت / برلین/ آوریل ۲۰۱۸

تأملی بر شکاف‌ها و گسست‌های اجتماعی در ایران امروز – کاظم کردوانی

اعتراضات ایران در بستر اعتراضات جهانی – ایمان گنجی

نگاهی به جنبش حق خواهی زنان با تکیه بر مبارزه علیه حجاب اجباری – نیره توحیدی

حق داشتن حق – یگانه خوئی

 

 

بازگشت به صفحه اول