شنیده شده آیت الله محسن قمی که از لیست خبرگان ملت به مجلس خبرگان رهبری راه یافت قصد دارد به نفع آیت الله یزدی انصراف دهد. محسن قمی چهارمین نفر در لیست خبرگان منتخب مردم تهران است و آیت الله یزدی در جایگاه نفر هفدهم از ورود به این مجلس بازماند. حال با انصراف محسن قمی محمد یزدی به جای او به مجلس خبرگان رهبری می رود.

بازگشت به صفحه اول