زیتون- فرشته بازرگان، فرزند نخست‌وزیر دولت موقت درگذشت.
فرشته بازرگان، فرزند سوم مهدی بازرگان،  چند دوره عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و عضو هیات امنا و هیات مدیره مجتمع نیکوکاری رعد بود. او در زمینه قرآن‌پژوهی فعالیت‌های مستمری داشته وجلسات مطالعات قرآنی برگزار می‌کرد.

 

بازگشت به صفحه اول