زیتون– محمود صادقی، نماینده مجلس، امروز در دادسرا حاضر شد و پس از پاسخ به سوال‌های بازپرس پرونده، با قرار کفالت آزاد شد.ilt21kmt
وب‌سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت که صادقی امروز «در وقت اداری جهت انجام تحقیقات، در دادسرا حضور یافت.» به نوشته این وب‌سایت او پس از «انجام تحقیقات در مورد اتهامات مطروحه توسط بازپرس پرونده» و «با صدور قرار تامین کفالت و با معرفی کفیل آزاد شد.»
حکم جلب محمود صادقی روز یک‌شنبه صادر شده بود. او مقابل ماموران برای بازداشت مقاومت کرد و به داخل منزل خود رفت. پس از حضور مردم و برخی نمایندگانمجلس مقابل منزل صادقی، بازداشت او منتفی شد. گرچه دادستان تهران گفته بود مقاومت صادقی مقابل بازداشت و «تحریک افراد برای حضور و اجتماع مقابل منزل» به اتهام‌های قبلی او اضافه خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول