زیتون- میرحسین موسوی رهبر در حصر «جنبش سبز» دریافت پیام از محمدرضا باهنر را تکذیب کرد.
باهنر در گفتگویی با ایلنا مدعی شده بود که میرحسین موسوی پیشنهاد داده تا در مقابل خودداری او از فعالیت سیاسی، حصر برداشته شود. mousavi-12
این فعال سیاسی اصولگرا در گفتگویی دیگر با فارس، ضمن تکذیب ارائه پیشنهاد خودداری از اظهار نظر سیاسی، خبر از فرستادن پیغام های به حصر در دوران انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز داده بود.

سایت کلمه از واکنش میرحسین موسوی در ملاقات روز گذشته با فرزندانش خبر داده است.او که طی روزهای گذشته از طریق روزنامه و ملاقات روز گذشته با فرزندانش در جریان این ادعاها قرار گرفته بود، گفت «یکی از مهمترین پوسترهای طراحی شده از انقلاب مشروطیت تا کنون پوستر «دروغ ممنوع»، بود که در سال ۸۸ همه جا دست در دست مردم می چرخید. خوب است آقای باهنر هر موقع قصد سخنرانی یا مصاحبه دارد به پیام آن پوستر برآمده از مردم فکر کند.»
اظهاراتِ باهنر، پیش از این نیز  با واکنش اردشیر امیر ارجمند، مشاور موسوی و محمدحسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، مواجه شده بود.

بازگشت به صفحه اول