زیتون– سایت «انجمن آزادی اندیشه» آغاز به کار کرد.

0در اساسنامه  این انجمن آمده است «انجمن، نهادی است مدنی و غیرانتفاعی، متشکل از دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران، که خود را به آزادیِ اندیشه و بیان و به سنجش و انتقادِ روشنگرانه‌ی تفکر و ترویج و دفاع از حیثیتِ علوم انسانی و اجتماعی و پیشرفتِ اعتبار آنها درایران متعهد می داند.

این انجمن یک نهاد مستقل، غیرحزبی و غیرایدئولوژیک  است که «یاری رسانیدن به علوم انسانی و اجتماعی و بنیادهای آنها و تقویتِ این علوم در ایران»، «رشدِ روشنگری و گسترشِ آزادیِ اندیشه و نقد و بیان و نشر و گفت‌و‌گویِ آزاد» و «برقراری و یاری رساندن به گفت‌‌و‌گویِ سامان یافته میانِ روشنفکرانِ ایران» را از جمله اهداف خود ذکر کرده است.
سایت «انجمن آزادی اندیشه» دانشگاهیان و پژوهشگران و روشنفکران و کنشگران علاقه‌مند به حوزه‌های فکری را دعوت به همکاری  نموده است.

تاکنون سه شماره از از نشریه الکترونیکی این انجمن منتشر شده است.

نیره توحیدی، آرش جودکی، رضا علیجانی، کاظم کردوانی، محمدرضا نیکفر، عطا هودشتیان، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری اعضای هیئت مدیره انجمن آزادی اندیشه هستند.
«انجمن آزادی اندیشه»  در این آدرس اینترنتی قابل دسترسی است: www.azadiandisheh.com

زیتون برای دست اندرکاران این انجمن و گردانندگان سایت آرزوی موفقیت می کند.

بازگشت به صفحه اول