سعید رضوی فقیه

ای داد ازین بیداد

این چه رسوایی بزرگیست که گریبان ما را گرفته؟ من به پیامبر(ص) و علی (ع) و فاطمه (س) تسلیت می گویم این بدنامی را که برای اسلام و تشیع دست داده است. من به امام صادق (ع) تسلیت می گویم که کلید داران مکتب فقهی حضرتش دل را به دینارهای خزانه دوانقی دخیل بسته اند. اگر نه پس چرا مراجع سکوت کرده اند. چرا یکی تبری نمی جوید از اینهمه جور به نام دین و شریعت؟ چرا روحانیت شیعه در اغما فرو رفته؟ چرا روشنفکران سر به گریبان عافیت فروبرده اعتراض نمی کنند؟ مگر انسان با انسان توفیر دارد و مگر حق حیات از حقوق همه ابنای بشر نیست؟

سعید رضوی فقیه دهانش را دوخت

زیتون- سعید رضوی فقیه، روزنامه نگاری  نهم فروردین امسال تهدید کرده بودن در اعتراض به روند پرونده اش، دست به اعتصاب غذا می زند. امروز

پیام سعید رضوی فقیه از زندان

زیتون- سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار و زندانی سیاسی تصمیم گرفته است دست به یک اعتصاب غذای جدی و دامنه دار در اعتراض به  عدم پاسخگویی قوه