انتخاب سردبیر

نام امضا کنندگان این بیانیه:

ابوالفضل قدیانی ابراهیم خوش سیرت ابراهیم گلپور ابراهیم ملکی ابوالحسن صفری ابوالفضل رحیمی‌شاد ابوالفضل گلستانه ابوذر نصرالهی ابوطالب آدینه وند احسان رضایی احسان شریعتی احمد

به حرمت برگِ «رأی»

«برگ رای آخرین سهم من از دموکراسی»، این عبارت از شعارهای ستاد نسیم بود؛ نسل سومی‌های یاری‌گر میهن که سال ۸۴ پا به‌میدان گذاشته بودند

آخرین مطالب