وقتی گریه‌ام میگیره، هنوز امیدوار میشم که جون دارم…
*دیالوگ بهروز وثوقی در فیلم گوزن‌ها، اثر مسعود کیمیایی، ۱۳۵۳

بازگشت به صفحه اول