زیتون- ساعاتی پیش حسین آذرگشب، معلم کودکان کار و از فعالین جمعیت دفاع از کودکان کار، در مقابل خانه کارگر بازداشت شد.

به گزارش «زیتون» از نهاد بازداشت کننده او و دلیل بازداشتش هنوز خبری در دست نیست.

بازگشت به صفحه اول