زیتون- هادی حیدری کارتونیست زندانی، آزاد شد.

به گزارش «زیتون» او که آبان ماه سال گذشته برای تحمل حبس در تحریریه روزنامه شهروند بازداشت شده بود، امروز از زندان اوین آزاد شد. هادی حیدری به تحمل یک سال حبس محکوم شده بود.

او پیشتر نیز ۱۳۸۸ دو بار بازداشت شده بود. بار اول در آبانماه سال ۱۳۸۸ در جریان حمله ماموران امنیتی به مراسم برگزاری دعای کمیل برای آزادی زندانیان سیاسی و یک سال بعد از آن در سال ۱۳۸۹ این کارتونیست مجدد بازداشت شد که با تودیع وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

بازگشت به صفحه اول