زیتون- سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت تا جایی که او خبر دارد هاشمی رفسنجانی، دنبال ریاست مجلس خبرگان نیستند.
حسین مرعشی در پاسخ به پرسش ایلنا مبنی بر اینکه چه افرادی از شانس لازم برای تصدی ریاست مجلس خبرگان رهبری برخوردارند توضیح داد که این مساله داخلی خبرگان است:« من فردی روحانی نیستم که در این باره اظهار نظر کنم.»

رییس دفتر آیت الله هاشمی در زمان ریاست جمهوی وی، افزود:« اگر از بیرون دخالتی نشود و همه چیز روند طبیعی خود را داشته باشند می توان گفت خبرگان پنجم مجلسی معتدل است.»

نماینده مجالس دوره پنجم و ششم گفت:« انتخابات اخیر خبرگان پیام های روشنی داشت که خبرگان باید بپذیرد که آقای هاشمی محبوبترین عضو آن است و دو میلیون و سیصد هزار رای دارد. البته این به این معنی نیست که ایشان رئیس مجلس خبرگان شود اما رئیس آینده خبرگان باید از کشمکش های سیاسی فارغ باشد.»

وی بدون اشاره به نام کسی گفت که در میان اعضای فعلی خبرگان افرادی هستند که بتوان بر ریاست آنها اجماع کرد.

بازگشت به صفحه اول