زیتون– دیوان دادگستری اروپا، عالی‌ترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا، حکم داد که کارفرمایان در کشورهای عضو اتحادیه حق دارند کارکنانشان را از «پوشیدن هرگونه نماد سیاسی، فلسفی یا مذهبی آشکار» از جمله حجاب، منع کنند.

براساس این رای کارفرمان به شرطی می‌توانند پوشش خاصی را ممنوع کنند که «بیانگر یک جهان‌بینی باشد، در محل کار به طور عمومی ممنوع شده باشد و نیز وقتی که دلایل موجهی برای چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد.»
همچنین باید بر مبنای مقررات داخلی شرکت‌ها و در صورتی اجرا شود که کارفرمایان رعایت ضوابط «پوشش خنثی» را الزامی کرده باشند.
بنا به حکم دیوان منع پوشش از طرف کارفرما نمی‌تواند به طور موردی یا بر مبنای خواست مشتری‌ها باشد، اما اگر مقرراتت داخلی پوشش خنثی؛ لباسی که زنان و مردان هر دو بتوانند آن را بپوشند، وجود داشته باشد، منع حجاب تبعیض‌آمیز قلم داد نمی شود.
این رای در پی آن صادر شد که شکایت دو زن مسلمان در بلژیک و فرانسه که به دلیل حجاب اخراج شده بودند، به دیوان دادگستری اروپا ارجاع شد.

بازگشت به صفحه اول