وجدان جامعه اصلا درگیر این مسایل نیست ، تا از اقناع و عدم اقناع اش سخن بگوییم . حساسیت جامعه نسبت به یک موضوع تابع حدی معینی از گذر زمان است . اصلا در متن عذرخواهی مرتضوی اقناع افکار عمومی اصلا موضوعیت ندارد و روابط درونی قدرت را نشانه رفته است و می خواهد به آنها فرصت دهد تا با تساهل بیشتری نگاه کنند و از سوی دیگر می خواهد از دست این پرونده خلاص شود . می ماند گفتن این نکته عذر خواعی واقعا منتج به نتیجه خاص می شود که سیاستماتیک و روش مند باشد و یعنی به گونه یی با یک رفتار فاصله بگیرد که امکان تکرارش را منتفی کند . فرض کنید.. البته فرض محال … ایشان بر اثر تغییراتی باز در مسند دادستانی بنشیند آیا نوع برخورش با فعالان مدنی ، روزنامه نگاران و… تغییر خواهد کرد و یا نه . شواهد نشان می دهد که این تغییر رخ نخواهد داد.

بازگشت به صفحه اول