به دلیل اینکه فرهنگ پوزش خواهی در میان مسئولین حکومتی در این کشور چه در رژیم گذشته چه الان مرسوم نبوده و بیش از اینکه برداشت تنبه فرد باشد نشان ضعف قلمداد می‌شود که صداقتی در آن نیست. شاید به همین دلیل است که طرفداران حکومت نیز به ایشان هجوم برده‌اند. متاسفانه در میان مردم ما پوزش خواهی در بسیاری مواقع نتیجه عکس می دهد و به همین خاطر مسئولین کمتر به این کار مبادرت می‌کنند.

بازگشت به صفحه اول