من فکر نمی کنم که عذرخواهی سعید مرتضوی افکار عمومی را قانع کرده باشد بلکه بیشتر افکار عمومی را مشکوک کرده است که این چه بازی جدیدی است و به اصطلاح چه کاسه ای زیر نیم کاسه این عذرخواهی است. عذرخواهی آن هم برای جنایات کهریزک نیازمند طی شدن یک پروسه مشخص است که مثلا رویه دادرسی عادلانه رعایت شده باشد و زمینه ها و عوامل و آمران آن اتفاق واکاوی شده باشد و پس از آن مرتضوی به عنوان یکی از عوامل آن جنایات، بعد از شهادت دادن درباره زمینه ها و دلایل و دیگر آمران آن حوادث بخواهد از خانواده های قربانیان عذرخواهی کند. اما به شکلی که این عذرخواهی انجلم پذیرفته و کل حوادث غیرعمدی خوانده شده مورد قبول و پذیرش جامعه و خانواده قربانیان قرار نگرفته است.

بازگشت به صفحه اول