«ارتباط من با شما قطع خواهد شد؛ اما بنده خدمت شما مردم عرض می‌کنم اهل برگشتن از این راه نیستم».

میرحسین موسوی

•دهمین سالگرد #حصر غیرقانونی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی
*خط سوم

بازگشت به صفحه اول