زیتون- کتاب «تبعید یا زندان؟» نوشته‌ی  «صدیقه وسمقی» از سوی انتشارات «اندیشه‌های نو» در آلمات منتشر شد. آن‌چه در ادامه می‌آید ‌معرفی این کتاب به قلم نویسنده است.

***

کتاب تبعید یا زندان را در سه فصل و پیرامون سه موضوع عمده نگاشته‌ام. فصل نخست شرح فراق من از زادگاه و وطنم، ایران است که کوشیده‌ام در این فصل، به این پرسش که چرا به ایران بازگشتم، پاسخ دهم.

در فصل دوم این کتاب به شرح محاکمه‌ی خود در دادگاه انقلاب پرداخته‌ام، دادگاهی که در طول چهل سال گذشته خارج از حاکمیت قانون و بدون اعتنا و احترام به آن، به محاکمه‌ی صوری هزاران تن پرداخته و عدد چشمگیر و نامعلومی از هموطنان، پشت درهای بسته، در جایی به نام دادگاه، به حبس‌های سنگین و اعدام محکوم شده‌اند. مایل بودم تجربه‌ی مهم چگونگی روند محاکمه در دادگاه انقلاب را ثبت کنم.

و اما فصل سوم، ما را به بند زنان اوین می‌برد. مقصودم از نگارش این فصل شرح زندگی کوتاه خود در زندان نبود، بلکه شرح زندگی و معرفی کسانی بود که مدتی کوتاه با آنان زیستم و بر خود لازم دانستم که یاد و خاطره‌ی آنان را در این کتاب ثبت کرده، از مظلومیت آنان با خوانندگان کتاب خود سخن بگویم. آشنایی با آنان، ولو به اختصار، حکایت غربت عدالت در وطن ماست؛ عدالت غریب و گمشده‌ای که تا آن را نیابیم، همچنان باید لگدمال بیداد باشیم و از بی‌سر و سامانی میهن و ملت در فغان و فریاد.

بازگشت به صفحه اول