جلسه این ماه روز جمعه ۳۰.۱۱.۲۰۱۸ در میعاد گاه همیشگی از ساعت شش ونیم الی نه شب بر گزار میگردد

سخنران: حسن یوسفی اشگوری

موضوع : آموزه های سید جمالدین اسد آبادی

زمان: ۱۸:۳۰ ال ۲۱

مکان:

Melanchthon Akademie

Kartäuserwall 24 b

۵۰۶۷۸ Köln

 

بازگشت به صفحه اول