آخرین سخنرانى دکترداریوش_شایگاندر مراسم رونمایى آخرین کتاب منتشر شده از آرزوهای برآورده شده اش براى نوشتن#فانوس_جادویى_زماندر باره زمان از دست رفتهنوشته #مارسل_پروست

Posted by Nayer Tahoori on Friday, January 26, 2018

 

بازگشت به صفحه اول