زیتون– ساعتی پیش در پی خودداری زندانیان سیاسی سالن ۱۲ بند ۴ زندانیان رجایی شهر از انتقال به بند ده٬ گارد زندان به زندانیان حمله کرد.
به گزارش «زیتون» زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در سال ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر٬‌ به دلیل وجود دوربین‌های امنیتی٬ در مقابل انتقال به بند ده مقاومت کرده بودند. اما در نهایت با دخالت گار زندان و ضرب و شتم زندانیان٬ این انتقال صورت گرفته است.
پیشتر زندانیان القاعده در بند ده محبوس بودند.
بر اساس اخباری که «زیتون» رسیده است٬‌ بخشی از وسائل شخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی در پی این یورش از بین رفته است.

 

بازگشت به صفحه اول