زیتون– محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفت که در حقیقت «فساد آنقدر گسترده نیست که ما را دچار وحشت کند»، اگرچه به گفته او «همان‌قدری هم که مطمئن باشیم واقعی است، سم مهلک است.»
به گزارش ایسنا، منتظری در صبحانه کاری با اعضای اتاق بازرگانی، گفت «بخش عمده فساد ناشی از عملکرد خود ماست» و از اعضای اتاق بازرگانی خواست تا «پیمان ببندند تا هر جا فسادی دیدند به دادستانی گزارش دهند»؛ او تاکید کرد که این گزارشات احتمالی فساد را، مربوط به هرکسی باشد، پیگیری خواهد کرد: «هر کمکی که از دستم برآید انجام دهم و با توجه به وظایف قانونی کوتاه نخواهم آمد.»
دادستان کل کشور با اشاره به این‌که «نقش اقتصاد در کشور نقش بقا و فنا» است، گفت: «اگر کشور یک اقتصاد پویا و مبتنی بر دانش اقتصادی داشته باشد حیات و زندگی‌اش قطعی است و اگر اقتصاد در دست افراد نا آشنا به مسایل اقتصادی باشد، قطعا جامعه رو به نابودی می رود.»

بازگشت به صفحه اول