به نظر من البته که عذر خواهی مرتضوی نتونسته افکار عمومی را راضی کند. هر چند نفس عذر خواهی و جنایت خواندن اتفاقات کهریزک و مخصوصا شهید خواندن کشته شدگان قابل تامل است و تحلیل من این است که خواسته با عذر خواهی٬ حداقل ۳ خانواده شاکی را راضی کند تا پرونده بسته شود. من در جریان محاکمات دادگاه نظامی بودم که پدر محسن روح الامینی همیشه شاکی بود که حداقل یک عذر خواهی هم نمی‌کنند .از نظر جنبه عمومی جرم اگر دادستان پیگیر باشد پرونده قابل پیگیری است. از نظر جنبه خصوصی جرم اگر روح الامینی از شکایتش صرفنظر کند پرونده بسته می شود. با عذر خواهی مرتضوی در واقع پدر روح الامینی به این هدف هم رسید که بچه اش مخالف نظام نبوده. چیزی که همیشه می گفت در واقع با شهید خوانده شدن آنها توسط مرتضوی به این هدف رسید.

بازگشت به صفحه اول