زیتون– معاون امور زنان و خانواده تعداد نوزادان فروخته شده در شکم مادر را زیاد اعلام کرد.
شهیندخت مولاوردی ضمن اعلام این خبر به ایلنا، درباره فروش نوزادان توسط مادران گفت که امروز شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم. او ادامه داد «آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آنقدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است.» نوزاد
معاونت زنان و امور خانواده در مورد عوامل ایجاد کننده پدیده فروش کودکان از فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان، را از جمله عواملی دانست که می‌تواند؛ باعث سوق دادن زنان به سمت فروش کودکان خود شود.
او همچنین راه حل «پدیده فروش کودکان را در گروی توجه به عوامل ایجاد کننده آن و حل آنها دانست.
مولاوردی درباره اقدامات معاونت زنان و امور خانواده در خصوص ازدواج کودکان زیر۱۸سال گفت که این معاونت از وزیر دادگستری خواسته است تا گزارشی را در این خصوص ارائه دهد و وزارت دادگستری نیز کار را به مرجع ملی حقوق کودک واگذار کرده است.
وی ادامه داد:« منتظر این گزارش هستیم که براساس آن موضوع ازدواج کودکان را مورد بررسی قرار داده و مشخص شود؛ در این حوزه چه اتفاقاتی افتاده است.»

بازگشت به صفحه اول