زیتون– خبر ارسال دومین نامه محرمانه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به حسن روحانی، ظهر امروز منتشر شد.
فارس خبر داده بود که اعضای جامعه درسین حوزه علمیه در اعتراض به سیاست های فرهنگی و سیاسی دولت یازدهم این نامه را نگاشته اند؛ اما در این خبر نامی از فردی که خبر را در اختیار فارس قرار داده بود، نیامده بود؛ هرچند که دولت حسن روحانی را تهدید کرده بود که در صورت عدم اقدام، متن نامه فاش خواهد شد.
یک ساعت پس از انتشار این خبر، نائب رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتشار برخی مطالب در سایت ها مبنی بر نامه محرمانه جامعه مدرسین به روحانی در انتقاد از رویکردهای فرهنگی و سیاسی را مورد تایید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ندانست.
مرتضی مقتدایی در رابطه با ارسال چنین نامه ای و تهدید رییس جمهوری در خصوص علنی کردن آن تاکید کرد که چنین چیزی مورد تایید جامعه مدرسین نیست و مطالب جامعه از کانال های رسمی اعلام خواهد شد.
ایلنا همچنین نوشته که دو نفر دیگر از اعضای ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به چنین نامه ای با چنین محتوایی که در سایت های امروز آمده، ابراز بی اطلاعی کردند.
تا کنون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به طور رسمی این خبر را تأیید یا تکذیب نکرده است.

بازگشت به صفحه اول