بیانیه ۲۸۹ کنش‌گر سیاسی: ما خواستار استقرار جمهوری ایران هستیم 

زیتون – ۲۸۹ تن از «کنش‌گران سپهر سیاسی ایران» در بیانیه‌ای خواستار «استقرار جمهوری ایران از طریق مجلس موسسانی که در دوران گذار توسط مردم انتخاب خواهد شد» شدند.

امضاکنندگان پرھیز از خشونت در سطح جامعه و همچنین در رویاروئی با نظام جمهوری اسلامی را لازم دانسته و اعلام کردند که «معتقد به مبارزه سیاسی خشونت زدا به عنوان روش مبارزاتی» هستند.

این فعالان سیاسی که عمدتا ساکن خارج کشور هستند همچنین جنبش «زن، زندگی، آزادی» را ادامه «تلاش های ملت ایران در انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلاب ۵۷» دانستند.

این کنشگران در ادامه «رمز موفقیت برای گشودن فصل جدیدی در تاریخ ایران» را تحقق ده اصل «بنیادی» دانسته و تلاش برای به اجرا در آوردن آن‌ها را «وظیفه انسانی، ملی و میهنی» خود قلمداد کردند.

آزادی و حقوق برابر انسان‌ها، یکپارچکی سرزمینی، استقلال، دموکراسی، جمهوریت و عدالت از جمله اصول بیان شده در این بیانیه هستند.

متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار زیتون قرار گرفته در ادامه می‌آید.

ما خواستار استقرار جمهوری ایران هستیم

ما ایرانیان آزادیخواه و مستقل، دارای اندیشه های گوناگون، خواهان پایان بخشیدن به رژیم جمهوری اسلامی و مخالف هر گونه رژیم استبدادی  می باشیم. در آخرین روزهای سال، بمناسبت بزرگداشت چهاردهم اسفند، یادآور دکتر محمد مصدق بزرگمرد نهضت ملی ایران و سالگرد ملی شدن صنعت نفت ایران (در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹)، با ارج نهادن به جنبش ها و مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در ۱۵۰ سال گذشته تا به امروز، برای استقرار دموکراسی، تلاش و کوشش گسترده خود را برای به نتیجه رساندن جنبش دمکراسی خواهی لازم می دانیم. جنبش کنونی با شعار زن، زندگی، آزادی در تداوم تلاش های ملت ایران در انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن صنعت نفت و انقلاب ۵۷ است. بر ما است که در ادامه این تجربه و با شناسایی علل شکست ها و ضعف های آن، نهایت تلاش خود را انجام دهیم تا جنبش کنونی موفق شود. ما بعنوان بخشی از کنشگران سپهر سیاسی ایران، با قبول حق اختلاف و رای کلیه کنشگران، باور و عمل به اصول بنیادی زیر، که رمز موفقیت برای گشودن فصل جدیدی در تاریخ ایران است، را یادآوری می کنیم.

۱. آزادی و حقوق برابر انسان ها. ما پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه پیمانهای جهانی وابسته به آن که در آنها رعایت:

ـ کرامت انسان که خدشه ناپذیر است

ـ حق حیات و مخالفت با حکم اعدام و هرگونه شکنجه

ـ آزادی عقیده و بیان و آزادی دین

ـ حق دسترسی به اطلاعات و آزادی رسانه ها و مطبوعات و آزادی گردش اطلاعات و حق دسترسی به اینترنت

ـ حق اتخاذ تصمیم و آزادی انتخاب نوع تصمیم

ـ آزادیهای مدنی: آزادی احزاب، سندیکاها، کانون ها، انجمن ها، و…

ـ آزادی تظاهرات و اعتصابات،

ـ آزادی پوشش،

ـ رفع تبعیض جنسیتی و دیگر اشکال تبعیض و تأمین برابری حقوق افراد و زنان و مردان در همه زمینه ها و رعایت حقوق کودکان،

ـ عدم مداخله دولت در زندگی خصوصی و شخصی شهروندان،

ـ به رسمیت شناختن برابری حقوقی همه شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوتهای تیره ای، جنسیتی، گرایش جنسی، اتنیکی و قومیتی، زبانی، مذهبی، ایدئولوژیک و شیوه های زندگی خصوصی

تصریح شده است، اعلام می نماییم.

۲. استقلال. سرنوشت ایران توسط مردم ایران و نمایندگان منتخب آنان تعیین می شود و کلیه تدابیر اتخاذی و سیاستگذاریها بایستی تابع نظر مردم بوده و ناقض حقوق اساسی و حقوق فردی و شهروندی و ملی نباشند و هیچ فرد، حزب، سازمان و گروه سیاسی حق دخالت دادن قدرتهای خارجی در امور داخلی را ندارد. با اینکه از حمایت افکار بین المللی از حقوق بشر مردم ایران استقبال می کنیم اما هیچ دولت یا قدرت خارجی حق دخالت چه مستقیم و چه غیر مستقیم در حاکمیت مردم را ندارد. افراد و نیروهای آزادیخواه معتقد به استقلال ایران، بدیل دمکراتیک برای آبادی و آزادی و عدم وابستگی ایران آینده می باشند، و مخالفدست بدامان و سرسپرده بیگانگان شدن و دخالت دادن قدرتهای خارجی برای تغییر رژیم هستند
۳. دموکراسی. ما خواهان دموکراسی، به این معنی که کلیه قوای کشوری و لشکری ناشی از اراده ملت (هر فرد، یک رای)، و اراده ملت تنها منبع مشروعیت است که از طریق تصمیم و انتخاب آزاد مردم اعمال می شود، هستیم. از شرایط اساسی تحقق حاکمیت ملت تدوین و تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک است که در آن، حقوق و آزادی های همه مردم منظور و ضمانت های اجرائی آن مشخص شده باشند. ما از حقوق همه، با هر عقیده و مرامی و از جمله مخالفان سیاسی خود دفاع می کنیم  و خواستار مشارکت ملت در همه امور می باشیم.
۴. جمهوریت. ما خواهان اداره کشور تحت نظام جمهوری هستیم. در جمهوری مقامات کشور همگی مسئول و پاسخگو  هستند و برای مدتی محدود و معین از سوی مردم و یا نمایندگان آنها در روند یک انتخابات آزاد، منصفانه و شفاف انتخاب و یا گزیده می شوند. جمهوری به مفهوم رد هرگونه نظام موروٍثی است.
۵. جدایی نهاد دین و هرگونه ایدئولوژی از دولت. ما خواستار جدایی نهاد دین از دولت [به مفهوم انتظام سه قوهء مقننه، قضائیه و مجریه] می باشیم. هیچ دین و مرام و عقیده ای در قانون اساسی رسمیت نمی یابد. هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک یا اندیشه ای از امتیازی ویژه برخوردار یا محروم نمی گردد. ما با تاکید بر مخالفت خود با دین دولتی و دولت دینی، (و هر مرام) و با قبول حق نقد، مخالفت خود را با هر گونه نفرت پراکنی دینی و عقیدتی اعلام می کنیم.
۶. عدالت. عدالت میزانی برای رشد و ثبات جامعه است. ما پیگیری سیاست هائی را ضروری می دانیم که عدالت به معنی کاهش شکاف بین قطب های فقر و ثروت، برخورداری اقشار هرچه وسیعتر مردم از فرصت ها و امکانات برابر، شغلی، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و رفع تبعیض و کاستی های فردی در همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  سیاسی را که از شرایط  استمرار یک دموکراسی پایدار است، در نظر داشته باشد. ما خواهان رشد مناطق محروم کشور و فراهم آوردن امکانات برای شرکت آنها در رشد ملی می باشیم .
۷. ملت ایران مجموعه ای از گروههای جمعیتی با مذهب و زبان و گویش ها و فرهنگ های مختلفی است که در طول تاریخ با هم در ایجاد و غنای فرهنگ ملی، تمدن و تاریخ مشترک سهیم بوده و هستند. از اینرو همانطور که دولت نمی تواند نماینده دین و یا عقیده ای خاص باشد، نهادهای دولتی نیز نباید در خدمت فرهنگ خاصی قرار گیرند. احترام به حقوق اتنیکی و قومی مختلف ایرانی، حمایت از تنوع فرهنگی، زبانی، واگذاری تصمیم گیری ها به نهادهای انتخابی محلی و استانی و تلاش برای رشد موزون مناطق مختلف کشور در یک ساختار غیر متمرکز از جمله خواسته های ماست و ضروری میدانیم که در دموکراسی آینده فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد برابر هویتهای فرهنگی گوناگون در برنامه کار مسئولین اجرائی باشد. زبان فارسی زبان رسمی اداری در سراسر کشور است. ما معتقدیم که تدریس و فراگیری زبان های مختلف قومی ـ اتنیکی از مدارس ابتدائی تا مرحله دانشگاه حق ایرانیان است و رعایت آن را ضروری میدانیم.
۸. یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی. ما خود را پایبند به حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران و سیاست خارجی مستقلی که بر اساس حفظ حقوق ایران بر مبنای عدم سلطه گری و سلطه پذیری، دفاع از صلح، حسن همجواری، رعایت و گسترش روابط مسالمت آمیز با سایر کشورها و بویژه کشورهای همسایه باشد، می دانیم. ما خواهان تنش زدایی در سیاست خارجی هستیم و استفاده از قوای نظامی برای حل مسائل سیاسی داخلی و خارجی را مردود می دانیم.
۹. حفظ زیستگاه. ما حفظ زیستگاه که نسلهای حاضر و آینده باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند را وظیفه خود دانسته و خود را متعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از محیط زیست و عمران طبیعت می‌دانیم و بر این باوریم که میراث‌های طبیعی ایران و جهان را باید از آسیب‌های مختلف محفوظ داشت.
۱۰. پاسداری از میراث تاریخی و فرهنگی. میراث‌ تاریخی و فرهنگی که ثمرۀ تلاش ها و خلاقیّت های مشترک مردمان ساکن در سرزمین ایران است، باید از هر گونه تعرّض و تخریب و تحریف مصون بماند. پاسداری و مراقبت نسل امروز از میراث‌ تاریخی و فرهنگی ایران، مسئولیت و وظیفه‌ای بزرگ نسبت به گذشتگان و نیز نسل‌های آینده است.

ما امضا کنندگان این متن وظیفه انسانی، ملی و میهنی خود می دانیم که ده اصل بالا را رعایت کرده و تمامی تلاش خود را برای به اجرا درآوردن آنها بکار گیریم. ما نظام جمهوری اسلامی را رد کرده، برای آن ھیچگونه مشروعیتی قائل نبوده و خواهان استقرار جمهوری ایران از طریق مجلس موسسانی که در دوران گذار در شفافیت و آزادی کامل از سوی مردم انتخاب خواهد شد می باشیم. ما هرگونه تغییر رژیم را تنها با تصمیم ملت ایران و با مراجعه به آراء مردم مطلوب می دانیم. ما پرھیز از خشونت، در سطح جامعه و همچنین در رویاروئی با نظام جمهوری اسلامی را لازم دانسته و معتقد به مبارزه سیاسی خشونت زدا به عنوان روش مبارزاتی هستیم.

با ارج نهادن به جنبش ملت ایران و برای همبستگی ملی و استقرار دمکراسی و جمهوری در ایران

تاکنون افراد [به ترتیب الفبا] زیر این متن را امضا کرده اند:

نام نام خانوادگیشغل/فعالیتکشور  

۱جمالاحمد نژاد فعال سیاسیمالتا

۲حمیداحمدی پژوهشگر  تاریخ معاصر ایرانآلمان

۳داریوشاحمدی کنشگر سیاسی و حقوق بشریآلمان

۴نویداحمدی فعال حقوق بشرآلمان

۵فرشتهاحمدی پرفسور جامعه شناسیسوئد

۶منااحمدی پور  فعال حقوق بشرآلمان

۷ آرشاختریان فعال اقتصادی و مدنیایران

۸سهیلاسدپور فعال مدنیایران

۹عادلاسدی نیا فعال سیاسیسوئد

۱۰سینااشجعی  فعال حقوق بشرآلمان

۱۱بتولاشکان نژادمعلم بازنشستهانگلستان

۱۲پریسااعظمیفعال سیاسیآلمان

۱۳مریمافتخار فعال مدنی و حقوق بشریآلمان

۱۴مسعودافتخاریفعال سیاسیسوئد

۱۵مهدیافشارزاده فعال در حوزه حقوق بشرترکیه

۱۶گودرزاقتداری فعال سیاسیآمریکا

۱۷علیاکبر موسوی فعال سیاسیآمریکا

۱۸اسداکبری فعال اجتماعیآلمان

۱۹حمیداکبریجمهوریخواهسوئد

۲۰رضااکرمی کنشگر سیاسیفرانسه

۲۱م.الهامی فعال سیاسیایران

۲۲بهرامامامی فعال سیاسیسوئد

۲۳نسرینامیر محمدی پرستاراتریش

۲۴الههامیرانتظام فعال سیاسی وعضوشورای رهبری-اجرائی جبهه ملیایران

۲۵نادرانتظام فعال ملی-مذهبیآمریکا

۲۶شاهینانزلیکنشگر سیاسىاتریش

۲۷فریدانصاری کنشگر سیاسی و مدافع حقوق افراد دارای معلولیتانگلستان

۲۸وهابانصاری کنشگر سیاسیآلمان

۲۹مرتضی‌انواری فعال سیاسیآمریکا

۳۰مریماهری فعال سیاسیآمریکا

۳۱مهینایدر  فعال حقوق بشرآلمان

۳۲علیایزدی روزنامه نگاروتحلیلگرسیاسی – مرکزعباس امیرانتظام انگلستان

۳۳یرواندآبراهامیان تاریخدان و استاد دانشگاهآمریکا

۳۴ سالارآزاد مهندسایتالیا

۳۵حمیدآزادی فعال سیاسیآلمان

۳۶ایازآسیم کنشگر‌مدنیایران

۳۷حمیدآصفی فعال سیاسیایران

۳۸میناآقابیگی فعال حقوق انسانآلمان

۳۹شیروانآقایی فعال سیاسیدانمارک

۴۰سید یعقوب آل شفیعی فومنی فعال مدنیایران

۴۱  سید نادرآموزگارمترجم زبان انگلیسیایران

۴۲بهنامباباییان فعال دانشجوییایران

۴۳مجیدبازداران فعال حقوق بشرآلمان

۴۴رضابدیعی مبارز آزادیخواهآمریکا

۴۵یداللهبلدی   فعال سیاسیآلمان

۴۶زهرابنی صدر فعال مدنیسوئیس

۴۷علیبنی صدر فعال سیاسیفرانسه

۴۸فیروزهبنی صدر استاد دانشگاه –پزشک و فعال سیاسی فرانسه

۴۹شاپوربهرامیمدیریت صنعتی- کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشرآمریکا

۵۰حبیب بهره منفعال سیاسیهلند 

۵۱علی رضابهروانفعال سیاسیایتالیا

۵۲علیبهزاد نیا پزشک –  دمکراسی خواهآمریکا

۵۳حدیث بیرانود   فعال حقوق بشرنروژ

۵۴بهروز بیاتکارشناس هسته ای و کنشگر سیاسیاتریش

۵۵بهنامبیات  فعال سیاسی ملیایران

۵۶علیرضابیشه ایران

۵۷نکیساپارسا نویسندهایران

۵۸کوروش‌پارسا فعال سیاسیآمریکا

۵۹فرامرزپاکزاد فعال حقوق بشرآمریکا

۶۰ میتراپاکزادزبان دکترای انگلیسینروژ

۶۱مازیارپرویزیفعال حقوق بشر اندونزی

۶۲سعیدپور عبدالله  فعال سیاسیآمریکا

۶۳ افسانهپورمحمدی آزادیخواهایران

۶۴ایمان پیرداده بیرانوند  فعال حقوق بشر نروژ

۶۵عطاپیراجراح ارتوپدیانگلستان

۶۶حسنتوانا(دریادل) فعال سیاسیایران

۶۷یوسفجاهدیفعال سیاسیسوئد

۶۸مجتبا جزایری  ایران

۶۹میهنجزنیفعال سیاسیفرانسه

۷۰حسنجعفری کنشگر سیاسیآلمان

۷۱محمودجعفریفعال سیاسیهلند 

۷۲حسنیهجعفری ماربینیپزشک و فعال حقوق پناهجویانانگلستان

۷۳عقیلهجعفری ماربینیفعال سیاسیانگلستان

۷۴غزالهجعفری ماربینی مشاور تجاریانگلستان

۷۵محمدجعفری ماربینی نویسنده و محقق تاریخ معاصرانگلستان

۷۶امیرجمالیفعال سیاسیسوئیس

۷۷حسینجوادزاده مدیر رادیو عصر جدیدسوئد

۷۸هرمزچمن آرافعال سیاسیآمریکا

۷۹مریمحبیبی  فعال حقوق بشرآلمان

۸۰علیحجت فعال حقوق بشرآمریکا

۸۱محمد حسن حسن زاده مهرآبادی پژوهشگر و فعال حقوق بشر آلمان

۸۲جعفرحسین زاده فعال سیاسیبلژیک

۸۳هدایتحسینی فعال سیاسیآلمان

۸۴عذراحسینی-بنی صدرفرانسه

۸۵آسوحسینی نسب  ایران

۸۶زهرهحق باعلی پژوهشگر و فعال حقوق بشر آلمان

۸۷حسنحمزه زاده فعال و‌مدافع حقوق بشرآلمان

۸۸نقىحمیدیانکنشگر سیاسىسوئد

۸۹شهینحیدری فعال حقوق بشرآمریکا

۹۰رحیمخبازیکارگر – فعال سیاسیانگلستان

۹۱اسفندیارخلففعال سیاسیفرانسه

۹۲سیمادادوندمهندسآمریکا

۹۳ستارهدژم فعال حقوق بشریسوئد

۹۴محموددلخواسته جامعه شناسی سیاسیانگلستان

۹۵ندا دهقانفعال سیاسی و حقوق زنان و کوییرآلمان

۹۶اکبردوستدار فعال سیاسیآلمان

۹۷هوتندولتی عضو جبهه ملی ایرانایران

۹۸مهران دیوان بیگی زندمعلمآمریکا

۹۹منصورذریت خواه فعال سیاسیسوئد

۱۰۰بهرامرَستا کنشگر مدنی و سیاسیآلمان

۱۰۱النازرادمنش پزشکآلمان

۱۰۲محمودرجبلو فعال سیاسیکانادا

۱۰۳مهرانرحمانیزندانی سیاسی سابقفنلاند

۱۰۴جوادرحیم‌پور فعال سیاسی و تحلیل‌گر اقتصادیایران

۱۰۵یونسرستمی فعال سیاسیایران

۱۰۶جهانبخشرشیدی  نویسنده انگلستان

۱۰۷عباسرضاپسندمهندس – زندانی سیاسی سابقهلند 

۱۰۸شبنمرضاوندی فعال حقوق انسانآلمان

۱۰۹حسنرضایی حقوقدانآلمان

۱۱۰حسینرضایی فعال سیاسیآلمان

۱۱۱آصفرضائی فعال مدنیایران

۱۱۲حمیدرفیع فعال سیاسیفرانسه

۱۱۳احمدرفیع زاده پشتیبان حقوق بشرآمریکا

۱۱۴محمدرمیادفعال سیاسی مذهبیایران

۱۱۵احمدرناسی پژوهشگر ملی و فعال سیاسیفرانسه

۱۱۶درویشرنجبر دیپلمات پیشین ایرانآمریکا

۱۱۷زهرارهایی فعال حقوق بشرآلمان

۱۱۸فارارهنما مدیر برنامهآمریکا

۱۱۹الهه روحانی ایران

۱۲۰عباسروحانی فعال سیاسیآمریکا

۱۲۱رزاروزبهان فعال سیاسیکانادا

۱۲۲مرضیهزاهدی دندانپزشک – کنشگر مدنیآمریکا

۱۲۳مجیدزربخش فعال سیاسیآلمان

۱۲۴اسماعیلزرگریان فعال سیاسیسوئد

۱۲۵کوروشزعیمفعال سیاسیایران

۱۲۶هادیزمانی اقتصاددانانگلستان

۱۲۷سارازمانی  برنامه نویس کامپیوتر و مترجمآمریکا

۱۲۸عبداللهزمانی رادکارگر – فعال سیاسیانگلستان

۱۲۹شعلهزمینی مدافع حقوق زناناتریش

۱۳۰علیساعدی فعال سیاسیآلمان

۱۳۱علیساکیفعال حقوق بشرنروژ

۱۳۲اسداللهسرکشیکیان ایران

۱۳۳محمدسلیمانی کنشگر سیاسیسوئد

۱۳۴ساسانسلیمانی فعال حقوق بشرکانادا

۱۳۵نگارسمندریروانشناسسوئد

۱۳۶سونیاسوارکوب  فعال حقوق بشریونان

۱۳۷ مجیدسیادت تحلیل گر وفعال سیاسیانگلستان

۱۳۸جهانگیرشادانلوفعال سیاسیفرانسه

۱۳۹علیشاکری مرکز صلح دانشگاه  کالیفرنیاآلمان

۱۴۰مسعودشب افروز فعال سیاسی چپآمریکا

۱۴۱منصورهشجاعیفعال حقوق زنانهلند 

۱۴۲عزتشریف زاده فعال مدنیایران

۱۴۳محمدرضاشفیع زاده عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایرانایران

۱۴۴علیشفیعیروانشناس اجتماعی و روان درمانگرآلمان

۱۴۵حسین شفیعیفعال سیاسیفرانسه

۱۴۶صادقشفیعی ها فعال سیاسیآلمان

۱۴۷الاههشکرایی فعال زنان و حقوق بشرکانادا

۱۴۸تورجشکوهیان فعال سیاسیایران

۱۴۹محمدحسین شمساییپژوهگر، نویسنده، مترجم و کنشگر اجتماعیایران

۱۵۰عزیزالهشهابیفعال در راه استقلال،آزادیایران

۱۵۱ه.شهرستانی فعال سیاسی رشتایران

۱۵۲محمدشوری نویسنده و روزنامه نگارایران

۱۵۳رضاشیرازیکنشگر سیاسىهلند 

۱۵۴اشکانصابری آهنگساز و رهبر ارکسترایتالیا

۱۵۵مهردادصابری فعال حقوق بشر و‌ محیط زیستکانادا

۱۵۶فریدصالح مهندس برقآمریکا

۱۵۷علیصالحی فعال در حوزه حقوق انسانآلمان

۱۵۸منیژهصبا  کنشگر تمام حقوق بشرآمریکا

۱۵۹علیصدارت  فعال حقوق بشر آمریکا

۱۶۰محسنصفرالهیفعال آتئیستترکیه

۱۶۱اسماعیلصفرزاده فعال سیاسیکانادا

۱۶۲جمالصفری فعال سیاسیآلمان

۱۶۳علیصمد نویسنده و کنشگربلژیک

۱۶۴مهرداد ف.صمدزادهنویسنده و تاریخدانکانادا

۱۶۵اشکبوسطالبی روان شناس – جمهوریخواه اتنیک ( قشقایی)آمریکا

۱۶۶سید اسماعیل طبیبیفعال سیاسیآمریکا

۱۶۷آبانطهماسبی  محقق تاریخ و فعال حقوق بشرانگلستان

۱۶۸شهرهعاصمی بازیگر و کارگردان تئاترآمریکا

۱۶۹بهرام عباسیکنشگر سیاسیآلمان

۱۷۰جوادعباسی توللی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشرترکیه

۱۷۱مرتضیعبداللهی فعال سیاسیآمریکا

۱۷۲سیامکعلامه زاده فعال سیاسی جمهوری خواهبلژیک

۱۷۳کاظمعلمداریاستاد جامعه شناسآمریکا

۱۷۴ابوذرعلوی فعال ملی ـ مذهبیایران

۱۷۵سیده سمیهعلوی فعال ملی ـ مذهبیایران

۱۷۶سیده لیلاعلویفعال ملی ـ مذهبیایران

۱۷۷سیده میناعلوی فعال ملی ـ مذهبیایران

۱۷۸رضاعلوی نویسنده و تحلیل گر سیاسیآمریکا

۱۷۹تقیعلیجانی فعال سیاسیایران

۱۸۰منافعماری دانش آموخته حقوق و کنشگر سیاسینروژ

۱۸۱حمیدعمرانی دندانپزشکآلمان

۱۸۲عبادعموزاد فعال مدنی و تحلیلگر سیاسیایران

۱۸۳ارنست پویاعنایتی روزنامه نگار تحقیقیایتالیا

۱۸۴حسینغبرایینویسنده و مترجمکانادا

۱۸۵کاوهغزلباش مدافع حقوق انسانترکیه

۱۸۶رضافانی یزدیفعال سیاسیآمریکا

۱۸۷منصورفرهنگ استاد دانشگاه و فعال سیاسیآمریکا

۱۸۸ویدا فرهودی شاعر و مترجمآلمان

۱۸۹ایمانفلاح مرکز پژوهش‌های حقوندیاسترالیا

۱۹۰فریبافلاحی پزشکانگلستان

۱۹۱بهروزفولادوندهنرمند – نویسندهترکیه

۱۹۲ناهیدقاجارکنشگر سیاسى و فعال حقوق  کودک سوئد

۱۹۳کامبیزقائم مقام فعال سیاسیآمریکا

۱۹۴سیاوشقائنیفعال سیاسیآلمان

۱۹۵ابوالقاسم
قدسی

کنشگر سیاسیبلژیک

۱۹۶مجیدقدسی فعال سیاسیفرانسه

۱۹۷یدیقربانی فعال سیاسی جمهوریخواهکانادا

۱۹۸رضاقریشی استاد اقتصاد و فعال سیاسیآمریکا

۱۹۹کیمیاقزلباش  فعال حقوق بشرآلمان

۲۰۰سرورقلی پور  فعال حقوق بشرآلمان

۲۰۱منوچهرقنبری  فعال سیاسیآمریکا

۲۰۲هوشنگقهرمانلوفعال سیاسی جمهوریخواهکانادا

۲۰۳علی اصغر قوامی ایران

۲۰۴فرشینکاظمی‌نیا بیولوژیست – فعال سیاسیفرانسه

۲۰۵الهامکبیری مهندسارمنستان

۲۰۶امیرحسینکریمی فعال حقوق بشرآلمان

۲۰۷رضاکریمی کارگر و فعال سیاسیسوئد

۲۰۸ احمدکشاورز فعال مدنی و حقوق بشریآلمان

۲۰۹حسینکشوردوست کلتی فعال ملی ـ مذهبیایران

۲۱۰حسنکلانتری فعال مدنیآمریکا

۲۱۱نیماکمالیپزشکآلمان

۲۱۲ناصرکنعانی استاد پیشین دانشگاهآلمان

۲۱۳امبرکوهیجمهوریخواهسوئد

۲۱۴روجاکیافمنیست، کنشگر اجتماعی آمریکا

۲۱۵کورشکیانپژوهشگر بازنشسته فنون مهندسیآمریکا

۲۱۶جهانگیرگلزار فعال سیاسیآلمان

۲۱۷منوچهر گلشنکنشگر سیاسی – سندیکایینروژ

۲۱۸ لیدالوت  معلم بازنشستههلند 

۲۱۹کارچانماهار ایران

۲۲۰عفتماهباز فعال زنانآلمان

۲۲۱حسینماهوتیها فعال مدنیکانادا

۲۲۲نرگسمباشری‌فر فعال حقوق بشرآلمان

۲۲۳علیمتین دفتری فعال سیاسیانگلستان

۲۲۴محمد حسن محقق معین ایران

۲۲۵محمدمحمدی ملی گرا و جمهوری خواهایران

۲۲۶تقیمختار نویسنده و روزنامه نگارآمریکا

۲۲۷پرویز                  مختاری                               فعال سیاسی و حقوق بشر                                               آلمان
۲۲۸       منوچهرمختاری                 فعالی سیاسی                                                                         آلمان

۲۲۹زرین  مرتضائیانکنشگر سیاسىکانادا

۲۳۰بهروزمستجاب الدعوه فعال سیاسی بلژیک

۲۳۱محسنمسرت استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل و صلحآلمان

۲۳۲احمدمشعوف  متخصص اطفال و فعال حقوق بشرکانادا

۲۳۳محسنمصدقفعال ملی گراایران

۲۳۴مهرانمصطفوی فعال سیاسیفرانسه

۲۳۵مصطفیمصطفی نیا فعال حقوق بشرآلمان

۲۳۶سروشمظفرمقدمنویسندهترکیه

۲۳۷کوروشمظفری  فعال سیاسی و اجتماعیایران

۲۳۸مهدیمعظمیسوسیال دموکرت،  فعال سیاسی و حقوق بشرآلمان

۲۳۹پویامفتاح مهندس معدن با عقاید چپ ایرانایران

۲۴۰ارشادمقبل  ایران

۲۴۱سعید مقیسه ای  فعال حقوق بشرایتالیا

۲۴۲کیوانملکی اسکی کنشگر سیاسیآلمان

۲۴۳پروینملک از فعالان جنبش زنانآمریکا

۲۴۴زیباملک نیاآموزگار –  فعال سیاسیدوبی

۲۴۵حسامملکی فعال دانشجوییایران

۲۴۶ امیرممبینی فعال سیاسیسوئد

۲۴۷حسینمنتظر حقیقی فعال سیاسیآلمان

۲۴۸حیدرمنصورینقاش –  فعال سیاسی دانمارک

۲۴۹مرضیهمهدیه فعال حقوق بشرآلمان

۲۵۰همایونمهمنش فعال سیاسیآلمان

۲۵۱سیروسمیرزاییپزشک مدافع حقوق بشراتریش

۲۵۲مجیدمیوه چی ایران

۲۵۳خسرومیرمالک ثانی کنشگر سیاسیسوئد

۲۵۴کریمناصری  فعال حقوق انسانترکیه

۲۵۵حسننایب هاشم مدافع حقوق بشراتریش

۲۵۶بهرامنظام رعایا پزشک مغز و اعصاب و تلاشگر راه آزادی و عدالتسوئد

۲۵۷نوشیننظری پزشک –  فعال سیاسیآمریکا

۲۵۸فرخنعمت پور نویسنده و کنشگر سیاسینروژ

۲۵۹محمودنقوىفیزیوترایستآلمان

۲۶۰مهرزادنکوروح فعال سیاسی مدنیفرانسه

۲۶۱امیرنمازی فعال سیاسیسوئد

۲۶۲فرهادنوروزی ملی گرا و جمهوری خواهایران

۲۶۳سیاوش‌نوروزی فعال حقوق بشرآلمان

۲۶۴داریوشنیکجوپزشکانگلستان

۲۶۵پریسانیکونام نظامی فعال حقوق بشرآلمان

۲۶۶سعیدنیکونام نظامی فعال حقوق بشرآلمان

۲۶۷امیرنیلوفعال مدنی سوئد

۲۶۸تقیهاشمی کنشگر سیاسیآلمان

۲۶۹احمدهاشمی فعال سیاسیاتریش

۲۷۰سعیدهمایونیاستاد دانشگاهکانادا

۲۷۱شکوفههنجانی کنشگر مدنیآمریکا

۲۷۲ترانههوشیار کتابفروشی ایواناسترالیا

۲۷۳نگارواعظ فمنیست –  کنشگر مدنی آمریکا

۲۷۴شیدانوثیقکنشگر سیاسیفرانسه

۲۷۵احمدوحدانیکنشگر سیاسىنروژ

۲۷۶        ژاله                 وفا                  فعال سیاسی                           آلمان                                    

۲۷۷حنیفیزدانیفعال سیاسیفرانسه

۲۷۸نازی یزدی فعال در حوزه انرژیآمریکا

۲۷۹آبیلا یوحنا ماروکشیش و پژوهشگرهلند 

۲۸۰نیلوفریوسف نیا کنشگر فعال حقوق رنگین کمانی هاایران

۲۸۱میریوسفی فعال مدنیایران

۲۸۲  جمعی از زنان مبارز کردستان ایران

۲۸۳  گروهی از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد کردستانایران

۲۸۴  انجمن توسعە فرهنگی زاگروسایران

۲۸۵   گروهی از دانش اموختگان علوم اجتماعی کردستانایران

۲۸۶  جمعی از اعضای تشکل های صنفی معلمان کردستانایران

۲۸۷   گروهی از اعضای انجمن مطالعات فرهنگی دانشگاه پیام نور کردستانایران

۲۸۸  جمعی از دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه ارومیهایران

۲۸۹  انجمن دانشجویان شمال خراسانایران

تلگرام
توییتر
فیس بوک
واتزاپ

یک پاسخ

  1. خب این چه فرقی داشت با اون منشور ۶ نفر؟ فقط زورشون اومد بگن ما از اون حمایت می کنیم؟ این حرف ها را همه بلد خوب بزنن.

    فقط حرف کلی زدن که کاری نداره. اون منشور حداقل جزییات بیشتری داشت. اصلا معلوم نیست این که چه شکلی تبعیض و ایدئولوژی باید از سیستم اداری حذف بشه؟ این که ادیان در چه حوزه ای می توانند دخالت و تبلیغ کنند؟ این که چه شکلی شفافیت مالی در ادارات باید ایجاد بشه؟ این که این همه موقوفات و دزدی ها و … قراره چی بشن؟ این که آیا اصل در عفو افراد در سیستم اداری قبلیه یا (مثل بیانیه اون ۶ نابغه) اصل بر گناهکار بودنه مگر این که خلافش ثابت باشه؟

دیدگاه‌ها بسته‌اند.

سرانجام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نتیجه مشارکت اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی عدد ۴۱ درصد مشارکت را نشان می‌دهد (البته شواهد فراوانی از ساختگی بودن این رقم نیز حکایت

ادامه »

اخیرا به اتفاق جمعی از نواندیشان دینی، بیانیه‌ای دربارۀ انتخابات پیش رو و چراییِ عدم شرکتِ در آن را منتشر کردیم؛ که معتقدیم «با

ادامه »

حالا درست در همان میدانی که مخوف‌ترین نیروهای‌شان را برای سرکوب مخالفان، به صف کرده بودند تا بتوانند به هر

ادامه »