کوروش هخامنشی

پاسارگاد حصر شد

زیتون– نیروی انتظامی به منظور جلوگیری از برگزاری مراسم «روز کوروش» اطراف آرامگاه منسوب به او در پاسارگاد را با فنس بست. پیش از این