کودک آزاری

مصوبه مجلس برای مقابله با کودک آزاری

زیتون– نمایندگان مجلس برای والدینی که به دلیل بی توجهی و سهل انگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند مجازات حبس تعیین کردند. در جلسه