میر محمود موسوی

تماس تلفنی میرحسین موسوی با برادرش

زیتون- در پی پخش خبر سوء قصد به میرمحمود موسوی، میرحسین موسوی از محل حصر با برادرش تماس تلفنی گرفت و جویای حال وی شد. ساعتی پس از آنکه بخش خبری بیست و سی شبکه دو صدا و سیما خبر سوء

زخمی شدن میرمحمودموسوی توسط چند مهاجم ناشناس

زیتون- میرمحمود موسوی، از دیپلمات های برجسته و برادر میرحسین موسوی، ساعتی پیش از سوی افراد ناشناس با سلاح سرد مورد سوء قصد قرار گرفت. بنا به خبری که در سایت کلمه منتشر شده است، میرمحمود موسوی که برای سومین