حماس

حماس در حال معامله با اسرائیل است

زیتون– خسرو عروج، یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران از جنبش فلسطینی حماس علنا انتقاد کرده و رهبران این جنبش را متهم کرد که در

آخرین مطالب