دی ۱۷, ۱۳۹۶

آخرین فرصت یک تصمیم‌گیری بزرگ برای بیت قدرت

در برابر «قدرت» حکومت نفتی باید تولید «قدرت» کرد. این قدرت از «افکار» عمومی و «اراده» و انرژی جمعی ساخته خواهد شد. «قدرت» اجتماعی می‌تواند در عرصه سیاست رسمی «انتخابات»ی باشد. در عرصه اجتماعی کار نهادمند مدنی مستمر «مطالبه محور» انجام دهد و در صورت لزوم و کری و کوری صاحب منصبان بیت و سه قوه کشور، «حضور خیابانی» داشته باشد…

از «ندا» تا «احسان»

زیتون ـ مهسا محمدی: در نیمه اول دی‌ماه با بالا گرفتن اعتراض‌هایی که هنوز نشانه‌هایی از آن قابل مشاهده است، اتفاق نادری در تاریخ تقابل‌های

تظاهرات ایران و پوپولیسم اقتصادی

رضا علیجانی در مطلبی با عنوان «اعتراضات دی ۹۶ چه آینده‌ای دارد؟» در پیش‌بینی آینده این اعتراض‌ها چنین گفته است: «حال که نه تغییر سیاست

حکمرانی در کلاس جهانی

در این گفتار که با هدف ارائه چارچوبی در مورد سیاست خارجی کشور نگاشته شده، نخست فرضیه‌ای در این مورد بیان می‌شود؛ سپس تصویری از

تناقض در حرف و عمل اپوزیسیون

کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کند، اخلاقا تا چه اندازه مجاز است که راه‌حل‌های رادیکال برای مشکلات و مسائل ایران و اعمال پرهزینه