زیتون- شماره دوم نشریه «آزادی اندیشه» برای بهمن ماه سال ۹۴ منتشر شد.

این شماره ویژه نامه‌ای برای «آزادی، اندیشه، آزادی اندیشه» است.
در این شماره از نشریه «آزادی اندیشه» آثاری از آرش جودکی، فرهاد خسروخاور، حسن فرشتیان، کاظم کردوانی، محسن متقی، ستاره مظفری، علی میرسپاسی، محمدرضا نیکفر و حسن یوسفی اشکوری منتشرشده  است.

image

بازگشت به صفحه اول