جنبش علیه تحقیر
از خرداد ۸۸ تا آبان ۹۸

نشست مجازی با حضور
دکتر اردشیر امیرارجمند
و دکتر محمد تقی کروبی

یکشنبه ۲۵ خرداد ۹۹
ساعت ۲۲ به وقت تهران
لینک ورود:
https://us02web.zoom.us/j/86095948452

بازگشت به صفحه اول