زیتون- حسن خمینی، به مناسب روز پدر،  در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشته ای را منتشر و در آن به مرگ پدر اشاره کرد.

photo_2016-04-20_01-32-34

او در این پست نوشت «نمى دانم چرا همیشه احساس مى کنم پدرم مظلوم بود و شاید این احساس را برخى دیگر هم داشته باشند.» حسن خمینی در ادامه به یکی از مهمترین ابهامات مرگ احمد خمینی، پدرش اشاه کرد « حرف های نگفته او» و نوشت:« همیشه احساس مى کنم حرف هاى ناگفته اش باقى ماند و در عین حال گاهى فکر مى کنم شاید اگر مى ماند بیش از پیش آزار مى دید.»

 

بازگشت به صفحه اول