زیتون– دفتر نهم گاهنامه فلسفی «خرمگس» با موضوع «جستارهایی پیرامون پوپولیسم» منتشر شد و به صورت آنلاین در اختیار همگان قرارگرفت.

خرمگس، گاهنامه ای فلسفی است که داوطلبانه زیر نظر شورای دبیران اداره و منتشر می شود و دانلود آن برای همگان در سراسر دنیا آزاد است. فهرست مطالب و لینک دانلود دفتر نهم خرمگس در ادامه می آید:

 


فهرست مطالب

گفتار آغازین ​۳
داریوش شایگان: در جستجوی روح ایرانی (رامین جهانبگلو- ترجمه: شیریندخت دقیقیان) ۴ پدیدۀ پوپولیسم (اسفندیار طبری)​    ۶
سیر تکوین فلسفی مفهوم جامعۀ مدنی (رامین جهانبگلو).  ​۱۴
هیچ جریان سیاسی در هیچ کجای دنیا خود را پوپولیست نمی نامد! (ریموند رخشانی).  ۲۵
زبان توصیفی در خدمت پوپولیسم (میرحمید سالک)​  ۳۲
حافظ و هیچ انگارباوری (نادر مجد) ۳۸ توده گرایی، پوپولیسم، و جشنوارۀ آتشین ستایش عامه (گودرز اقتداری).    ۵۵
هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: مصاحبه با اوتفرید هوفه ​  ۷۷
هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: مصاحبه با هلموت باخ مایر ​  ۸۰
هم اندیشی گاهنامۀ فلسفی خرمگس: پوپولیسم، فریب یا گشودگی معنا (عمران راتب)​  ۸۳
چرا پوپولیسم به ارتباطات جمعی دمکراتیک آسیب می رساند؟ (سیلیو ویسبورد – ترجمه: شیریندخت دقیقیان)​۹۳
پوپولیسم چیست؟ (جان ورنر مولر – ترجمه و تلخیص: حمید شیرازی)​  ۱۰۴
سوژه در دوران دیجیتال (اسفندیار طبری – ترجمه: امیر طبری)​   ۱۲۵
پوپولیسم در رم و آتن قدیم (اشتفان ربینیخ و کریستیان مایر- ترجمه: بانو مهر).  ​۱۳۶
تازه های نشر: معرفی و بررسی کتاب ​  ۱۴۰

لینک دانلود

بازگشت به صفحه اول