در بخش دوّم «درآمدی بر مسأله شرّ»، صورت مسأله منطقی شرّ مورد بحث قرار گرفته است.

بازگشت به صفحه اول