زیتون– روزنامه جامعه فردا خبر از رشد ۲۳۰۰ درصدی بودجه مجلس از سال ۸۳ تاکنون داد.
این رقم میزان رشد بودجه مجلس از شروع به کار مجلس هفتم تا به امروز است.
محمدرضا تابش، نماینده مردم تهران خبر داد بودجه امسال مجلس ۶۸۰ میلیارد تومان است در حالی که بودجه مجلس هفتم تنها ۲۸ میلیارد تومان بسته شد.
این عدد منهای بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس و کتابخانه مجلس است؛ چرا که این بخش‌ها بودجه‌های جدایی برای خود دارند.
در این فاصله ۱۳ ساله بودجه عمرانی کشور بیش از هشت برابر افزایش یافته است (۸۵۸درصد رشد). بودجه بخش بهداشت و بخش درمان کشور حدود سیزده برابر افزایش داشته است (۱۲۸۳درصد رشد). بودجه آموزش و پرورش هم حدود هشت برابر افزایش داشته است (۷۷۹درصد رشد).
رشد بودجه مجلس شورای اسلامی ۲۴ برابر است (۲۴۲۹درصد رشد بودجه از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶). اختلاف این افزایش بودجه بسیار زیاد است. این افزایش حدود سه برابر افزایش بودجه بخش عمرانی و بخش آموزش و پرورش، همچنین دو برابر بخش بهداشت و درمان است.
حال جای سؤال است که این افزایش بودجه نجومی بر چه مبنایی است؟ آیا مجموعه تحت مدیریت مجلس رشدی چند برابری نسبت به بخش عمران یا بهداشت و درمان داشته است؟ آیا هزینه‌های جاری مجلس در این سیزده سال افزایش چشمگیر داشته است؟

بازگشت به صفحه اول