زیتون– سروش فرهادیان، روزنامه نگار٬ به یک سال زندان محکوم شد.
این روزنامه نگار اصلاح طلب به اتهام تبلیغ علیه نظام درشعبه ۲٨ دادگاه انقلاب استان تهران به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
سعید میرمحمدی٬ وکیل فرهادیان در رابطه با جلسه دادگاه توضیح داد: «سوال های آقای مقیسه قاضی شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب استان تهران مانند پرونده قبلی آقای فرهادیان، درباره انتشار دیدگاه موکلم در مورد وقایع سال ٨٨ و مسائلی از این دست با استناد به سخنرانی، نوشته ها و موارد مشابه بود.البته در آغاز مسایل دیگری طرح شد که با اعتراض ما به تدریج دادگاه روال عادی پیدا کرد.»
اسفند سال گذشته نیز سروش فرهادیان به پلیس امنیت احضار و پس از بازجویی مقدماتی، در شعبه ۱۱ دادیاری دادسرای رسانه با دو اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام  مواجه و با قرار آزاد شد. به گفته وکیل این روزنامه نگار اما در نهایت با فقدان ادله اثباتی در مورد سایر اتهامات، پرونده با اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه ارسال شد و جلسه رسیدگی،چهارشنبه هشتم شهریور۹۶در شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب استان تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

 

بازگشت به صفحه اول