زیتون- سیدحسن خمینی در دیدار با اعضا و ادوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران با شاره به انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان، آنچه را که در روز هفتم اسفند اتفاق افتاد، امری مبارک در کشور دانست که نتایج خوبی را در پی داشت. او نتیجه انتخابات هفتم اسفند را برای کسانی که در زیر پوست شهر بودند غیر منتظره ندانست اما تایید کرد که نتیجه انتخابات اما برای برخی غیر مترقبه بود.

images

نوه بنیانگذار انقلاب  تفاوت بزرگان و استخوان خرد کرده های سیاست با دیگران در این دانست که آنان در اوج فشارها عصبانی نمی شوند، هدف را گم نمی کنند و منافع شخصی و زودگذر را بر منافع بزرگی که در پیش دارند ترجیح نمی دهند. سید حسن خمینی چند انتخابات اخیر را نمونه ای از این مسأله خواند و ادامه داد:« اگر هدف را به درستی تبیین کنیم خواهیم دیدیم که کنش سیاسی انجام شده، کار پیچیده ای نبوده است، بلکه صرفا افراد در بزنگاه هدف اصلی را گم نکرده اند.» او سپس به موضوع هدف کنش های سیاسی پرداخت و با بیان اینکه علت فاعلی کارها بر اساس علت غایی متفاوت خواهد بود، یادآور شد:« همانگونه که امام می فرمودند کسی نمی تواند برای خدا دروغ بگوید، غیبت کند و تهمت بزند(ر.ک جهاد اکبر ص۳۹،۴۸ و…)، یک سیاستمدار نمی تواند بگوید من برای رضای خدا دیگران را به انواع اتهامات متهم می کنم، اگر چنین گفت دروغ می گوید و در ایمان خود مشکل دارد. او نمی تواند برای رضای خدا به دیگران تهمت بزند یا تمسخر کند؛ البته او ممکن است خودش هم نداند که دروغ می گوید و ناخواسته به نام رضای خدا، اما فقط برای پیروزی خودش دست به این رفتارها می زند.»

 

 

بازگشت به صفحه اول