HeaderBkg-150x150زیتون– مادران صلح ایران، با انتشار بیانیه ای به استقبال روز جهانی زن رفت. در این بیانیه  آمده است:« روز جهانی زن با تاکید بر وحدت انسانی زن و مرد فرصتی برای شناخت این حقیقت برای مردم جهان فراهم می سازد که تبعیض ها ی جنسیتی علیه زنان که پر تعدادترین جمعیت حذف شده و محروم نگه داشته شده از منابع قدرت و ثروت های جهان هستند ، تبعیضاتی مصنوعی و ساخته اذهان بیمار عاشقان قدرت و ثروت است که بابی اعتنایی به اخلاق و ارزش های انسانی بر تاریخ و فرهنگ جوامع و مردم جهان تحمیل شده است.»

متن کامل این بیانیه را که در اختیار «زیتون» قرار گرفته است، بخوانید:

گرامی باد روز جهانی زن

روزهای جهانی که به واسطه مقاومت و تلاش های انسان ها اعم از زن و مرد برای ایجاد جهانی آبادتر و با روابطی عادلانه تر هویت و اعتبار می یابند، روزهایی فرصت ساز برای جوامع و جهانیان است.
روز جهانی زن نیز اعتبار هویت اش را از مقاومت ها و تلاش های زنان کارگری می گیرد که تا پای جان بر سر آرمان برابری و آزادی از زنجیر های اسارت بار سود و سرمایه ایستادند و خونشان را نثار کردند تا فرزندان شان و نسل های آینده به زندگی عادلانه با روابط برابر انسانی دست یابند. نامیدن روز مقاومت و کشتار زنان کارگر به نام روز جهانی زن بیانگر این واقعیت است که درک و برخورداری از آزادی و برابری و عدالت همچون حق حیات، حقوقی طبیعی و اولیه انسان هاست که به زن و مرد به طور کامل تعلق دارد و قابل تفکیک و تبعیض بردار نیست. هم چنان حقوقی که انسان ها به واسطه تلاش های وقفه ناپذیر شان در راه علم و رشد و توانمندی ها درطول تاریخ کسب کرده اند قابل پاره پاره شدن به بخش های زنانه و مردانه نیستند. ما باور داریم روز جهانی زن با تاکید بر وحدت انسانی زن و مرد فرصتی برای شناخت این حقیقت برای مردم جهان فراهم می سازد که تبعیض ها ی جنسیتی علیه زنان که پر تعدادترین جمعیت حذف شده و محروم نگه داشته شده از منابع قدرت و ثروت های جهان هستند ، تبعیضاتی مصنوعی و ساخته اذهان بیمار عاشقان قدرت و ثروت است که بابی اعتنایی به اخلاق و ارزش های انسانی بر تاریخ و فرهنگ جوامع و مردم جهان تحمیل شده است.
روز جهانی زن روز فرصت سازی برای مردم جهان است تا با مسائل و مشکلات و مطالبات زنان در سراسر جهان آشنا شوند و برای حل آنها در سطح درون جامعه و بین الملل به گپ و گفت و تبادل تجارب و ارائه راهکارها بپردازند. این روز فرصتی برای افزایش آگاهی های جنسیتی و حساس سازی جامعه نسبت به خشونت هایی است که بر مادران، دختران و زنان و خواهران مردانی می رود که پا به پای آنها برای ساخت جهانی بهتر تلاش و مبارزه می کنند.
مادران صلح ایران با بزرگداشت روز جهانی زن بار دیگر بر باور خود مبتنی بر این که زن و مرد دو بال پرواز انسان در عرصه شناخت و کشف نیکی ها و زیبایی های جهان اند پای می فشارند و هشدار می دهند. با ناتوان و ضعیف نگاه داشتن عمدی یک بال، و عدم توازن و برابری قدرت در بالها امکان پرواز را از پرنده می ستانند،
مادران صلح ایران ۱۷/۱۲/۹۴

بازگشت به صفحه اول