زیتون- اخبار رسیده به «زیتون» حاکی از آن است که سید محمد خاتمی حق خروج از منزل خود را ندارد.
imagesوی که قصد عزیمت به عروسی نرگس موسوی را داشت با ممانعت ماموران مواجه و مجبور به بازگشت به منزل شد.
هنوز مشخص نیست این حصر به صورت موقت است یا ادامه خواهد داشت. اما در هر حال ماموان امنیتی با حکمی از خروج او از خانه ممانعت به عمل آورده اند.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش نیز امکان شرکت در عروسی دختر خود را نیافتند. با اینکه پیشتر مسئولان امنیتی حصر این دو نفر از رهبران جنبش سبز وعده صدور اجازه برای شرکت در مراسم عروسی دختراشان را داده بودند، اما در نهایت پدر و مادر نرگس موسوی نیز از جمله غایبان این مراسم بودند.

 

بازگشت به صفحه اول