چندان که غم تو بارید
باران به کوهسار نیامد

بازگشت به صفحه اول