زیتون- یاشار دارالشفا، زندانی سیاسی و فعال دانشجویی، به شکل مشروط از زندان آزاد شد.

بازگشت به صفحه اول